Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Lion Sport s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikačné číslo: 24759970,  zapísanej v obchodnom registri vedeným, Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172037, na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lionsport.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Lion Sport s.r.o., so sídlom Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, identifikačné číslo: 24759970, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 172037 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lionsport.sk  (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou,  ktorá pri objednávaní tovaru jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke  a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný aktualizovať v prípade akejkoľvek zmeny. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet viac než 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvy ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru ak tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.  Ceny tovarov a služieb sú uvedené  vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti do tej doby, dokedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho  uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré kupujúci vložil do objednávky a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho  zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie neodkladne kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU
 • bezhotovostne platobnou kartou prepravnej službe na mieste určenom kupujúcim v objednávke

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojene s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu  cenu tovaru dopredu.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený najmä v prípade že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3,6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie §2119 odst. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prápadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru týkajúcu sa platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom Dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskoršie do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť  a to do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho LION SPORT s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@lionsport.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa č. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to tým istým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo dokáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch kedy má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadne darčeka stráca platnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať.

6.3. V prípade že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.  

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za chyby tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva pri tovare s chybou

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv pri tovare s chybou sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a Zákonom č. 634/1192 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu za tovar, ktorý je pri prevzatí bez chyby. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe zverejnenej reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, pre ktorý ho predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalite alebo prevedením dohodnutému vzoru alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa objaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia je zrejmé, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4. Pri tovare s chybou má predávajúci povinnosti najmenej v takom rozsahu v akom trvajú povinnosti výrobcu pri tovare s chybou. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z chyby ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na obale, v návode pripojenom ku tovaru,  alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možno tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude za určitú dobu spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vyčítal kupujúci predávajúcemu chybu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného tovaru ani záručná doba po dobu,  počas ktorej kupujúci nemôže chybný tovar používať.

7.5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pre prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo pri tovare s chybou kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

7.6. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sa uplatňujú  u predávajúceho. Ak je v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadne rozsahu práv zo zodpovednosti za chyby (v zmysle ustanovenia §2166 Občianskeho zákonníka) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je bližšia k miestu predávajúceho alebo k miestu kupujúceho, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, kedy je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu na ktorejkoľvek prevádzke v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzok, v ktorých je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj prostredníctvom elektronickej pošty predávajúceho info@lionsport.sk.

7.8. Kupujúci oznámi predávajúcemu aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. To neplatí ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2  obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez chyby, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak je možné  chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie  nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chyby, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chyby, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť , ako aj v prípade že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe,  alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

7.10. Kto si uplatňuje právo podľa paragrafu 1923 Občanského zákoníka, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohoto práva. Ak si neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné zistiť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas. Podľa informácií od ČOI, je nutné uviesť aj túto informáciu, ktorá je prevzatá  z ustanovenia paragrafu 1924 Občanského zákoníka.

7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia §1826  odst. 1 písm. e   Občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lionsport.sk. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 12 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.527/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v obmedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle §1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

8.8. Kupujúci nesmie internetový obchod alebo jeho obsah ( t.j. obrázky tovaru na ňom zobrazované, ochranné známky a ďalšie komponenty) používať:

 • na komerčné účely
 • za účelom ďalšieho predaja vrátane systematického vyťažovania alebo znovu použitia akéhokoľvek obsahu alebo časti internetového obchodu (napr. položky, výpisy, popisy, ceny),
 • ku stiahnutiu  (okrem cache) alebo zmeny internetového obchodu, alebo akejkoľvek jeho časti, alebo
 • pre akékoľvek protiprávne účely.

8.9. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.10. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Webové rozhranie internetového obchodu je možné používať len v rozsahu ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.12. Kupujúci nesmie zneužiť webové rozhranie, webovú stránku alebo internetový obchod tým, že by na ne vedome zavádzal vírusy, trójske kone, červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je závadný a technologicky škodlivý. Neoprávnený prístup k internetovému obchodu, serveru, na ktorom je internetový obchod uložený, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču pripojenému k databáze internetového obchodu je zakázaný. Kupujúci sa ďalej zaväzuje neútočiť na internetový obchod prostredníctvom typu denial-of-Service útoku alebo distribuovaného typu denial-of-Service útoku.

8.13. Porušením týchto ustanovení sa kupujúci môže dopustiť spáchania trestného činu. V takom prípade môže predávajúci ohlásiť také jednanie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní a spolupracovať s týmito orgánmi oznámením totožnosti tejto osoby. Právo kupujúceho na používanie webového obchodu predávajúceho okamžite zaniká.

8.14. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody spôsobené distribuovaním typu denial-of-Service útoku, vírov alebo iných škodlivých technologických materiálov, ktoré môžu infikovať počítačové vybavenie kupujúceho, počítačové programy, dáta alebo iné veci vo vlastníctve kupujúceho z dôvodu používania webového obchodu alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu zverejneného na ňom, alebo na akejkoľvek webovej stránke ktorá s ňou súvisí.

8.15. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci zisťuje spokojnosť kupujúceho s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je predávajúci zapojený. Tieto e-mailové dotazníky sú zasielané zakaždým keď kupujúci u predávajúceho nakúpi, pokiaľ v zmysle §7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, neodmietne zasielanie obchodných oznámení alebo neodvolá svoj skôr udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovania spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva predávajúci spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk., ktorému môže na tieto účely predávajúci  posielať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacej so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie Cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho  na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.  Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade že je možné nákup na webovej stránke vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok,  tak sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade  neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia  čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Řím I)

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ku ktorému sa zmysel neplatného ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Lion Sport s.r.o., adresa elektronickej pošty info@lionsport.sk, telefón +420 725 888 008.

V Olomouci dňa 25.června 2019

 

Formulár na odstupenie od kupnej zmluvy