Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti LION SPORT s.r.o. so sídlom Ružová 950/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, identifikačné číslo: 24759970, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 172037,  na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu  umiestneného na internetovej adrese www.lionsport.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti LION SPORT s.r.o. so sídlom Ružová 950/15, 110 00 Praha 1 – Nové Mesto, identifikačné číslo: 24759970, zapísané v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe , oddiel C, vložka  172037 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst.1 Zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.  Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lionsport.sk  (ďalej len „webová stránka“) prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá chce nakúpiť tovar od predávajúceho  je právnickou osobou, alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci  samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok  sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možno uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky  údaje pravdivo a správne.  Kupujúci je povinný údaje v užívateľskom účte aktualizovať  pri akejkoľvek zmene. Údaje, ktoré kupujúci uviedol v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru, predávajúci považuje za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.  Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský  účet dlhšie než 12 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne  tohto tovaru.  Ustanovenie § 1732 odst.2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty  a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti do tej doby, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia  Českej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní  obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“.  Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej  zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto  náklady  nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na prevádzkach predávajúceho na adresách:

Prodejna Olomouc, Třída Svornosti 916/35, Olomouc
 IBC Centrum, Příkop 6, 602 00 Brno - Zábrdovice
OC IGY, Pražská 1274/24, 370 04 České Budějovice
NC GÉČKO, Sousedská 599, 460 11 Liberec
BONDY CENTRUM, tř. V. Klementa 1459, 293 01 Mladá Boleslav
Prodejna Kravaře (BULY ARÉNA), Kostelní 360/28, 747 21 Kravaře - Kouty
Prodejna Plzeň (u Jižního vlakového nádraží), Hálkova 10, 301 00 Plzeň
OC CHODOV, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU
 • bezhotovostne platobnou kartou prepravnej službe v mieste určenom kupujúcim objednávke

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl.4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

4.4. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri   prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl.3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst.1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je to dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad faktúru týkajúcu sa platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskoršie do 48 hodín.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu pokiaľ porušil ich pôvodný obal. 

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl.5.1 obchodných podmienok, alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 odst.1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnásť (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho LION SPORT s.r.o., Legionářská 739/7, 779 00 Olomouc, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@lionsport.cz.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl.5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnásť (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to tým istým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim aj pri vrátení tovaru kupujúcim, alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr ako mu kupujúci vráti tovar, alebo dokáže, že tovar predávajúcemu poslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením §1829 odst.1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že  ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadne darčeka stráca platnosť a kupujúci je povinný predávajúcemu spolu s tovarom vrátiť aj darček.

5.8. Kupujúci má nárok pri odstúpení od kúpnej zmluvy na vrátenie prepravných nákladov, a to v maximálnej hodnote najnižšieho možného spôsobu dopravy ponúkaného predávajúcim.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný  tovar pri dodaní prevziať.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, alebo iným zpôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán  pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7. Práva pri tovare s chybou

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv pri tovare s chybou sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a Zákonom č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci je zodpovedný kupujúcemu za tovar, ktorý je pri prevzatí bez chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli  a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe zverejnenej reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, pre ktorý ho predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalite, alebo prevedením dohodnutému vzoru, alebo predlohe, ak bola kvalita, alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzoru, alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenie uvedené v čl.7.2 obchodných podmienok sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, pri použitom tovare pre chybu v zodpovedajúcej miere používania, alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, je zrejmé,  že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený  uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v priebehu dvadsať štyri mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva pri tovare s chybou uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle, alebo v mieste podnikania.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán, ktoré súvisia so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1. Kupujúci je vlastníkom tovaru po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst.1  písm.e) Občianskeho zákonníka

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lionsport.cz. (info@lionsport.cz).  Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika,  so sídlom  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha  2, internetová adresa: www. evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Zákona č.634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst.2 Občianskeho zákonníka.

8.8. Kupujúci nesmie internetový obchod, alebo jeho obsah (t.j. obrázky tovaru na ňom  zobrazované, ochranné známky a ďalšie komponenty) používať:

 • pre komerčné účely,
 • za účelom ďalšieho predaja vrátane systematického vyťažovania, alebo znovu-použitia akéhokoľvek obsahu, alebo časti internetového obchodu (napr. položky, výpisy, popisy, ceny),
 • na stiahnutie (okrem cache), alebo zmeny internetového obchodu, alebo akejkoľvek jeho časti, alebo
 • pre akékoľvek protiprávne účely.

8.9.Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu, alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, alebo neoprávnene použiť programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.10. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku  internetového obchodu. Webové rozhranie internetového obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.12. Kupujúci nesmie zneužiť webové rozhranie, webovú stránku, alebo internetový obchod tým, že by  ich vedome poškodzoval vírusmi, trójskymi koňmi, červami, logickými bombami, alebo iným materiálom, ktorý je závadný a technologicky škodlivý. Neoprávnený prístup k internetovému obchodu, serveru, na ktorom je internetový obchod umiestnený, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču pripojenému k databáze internetového obchodu je zakázaný. Kupujúci sa ďalej zaväzuje neútočiť na internetový obchod prostredníctvom typu denial-of-Service útoku, alebo distribuovanému typu denial-of-Service útoku.

8.13. Porušením týchto ustanovení sa kupujúci môže dopustiť spáchania trestného činu. V takom prípade môže predávajúci ohlásiť také konanie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní a spolupracovať s týmito orgánmi oznámením totožnosti takej osoby a právo kupujúceho na používanie webového obchodu predávajúceho okamžite zaniká.

8.14. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, alebo škody spôsobené distribuovaním typu denial-of-Service útoku, vírusov, alebo iných škodlivých technologických materiálov, ktoré môžu infikovať počítačové vybavenie kupujúceho, počítačové programy, dáta, alebo iné veci vo vlastníctve kupujúceho z dôvodu používania webového obchodu, alebo sťahovania akéhokoľvek materiálu zverejneného na ňom, alebo na akejkoľvek webovej stránke, ktorá s ňou súvisí.

8.15. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci zisťuje spokojnosť kupujúceho s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je predávajúci zapojený. Tieto e-mailové dotazníky sú zasielané vždy, keď kupujúci u predávajúceho nakúpi, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, neodmietne zasielanie obchodných oznámení alebo neodvolá svoj pred tým poskytnutý súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva predávajúci spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; ktorému pre tieto účely môže predávajúci poskytovať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

                                                                                             

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. 

12.2. Voľbou práva podľa čl.12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl.6 odst.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.593/2008 zo dňa 17.júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy. (Řím I).

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac  približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie  od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie LION SPORT s.r.o., adresa elektronickej pošty info@lionsport.cz, (info@lionsport.cz),  telefón +420 725 888008.

 

V Olomouci dňa 25.5.2018