Informácie o spracovaní osobných údajov

I.

Ochrana súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre spoločnosť Lion Sport s.r.o. veľmi dôležitou záležitosťou  a pri našich obchodných procesoch  ju berieme do úvahy.

Po prečítaní týchto zásad zistíte:

 • na základe  akého právneho dôvodu sú osobné údaje spracovávané
 • po akú dlhú dobu sú osobné údaje uchovávané
 • či sú osobné údaje poskytované tretiemu subjektu
 • aké sú Vaše práva vo vzťahu ku spoločnosti LION SPORT s.r.o.

Správca osobných údajov je spoločnosť LION SPORT s.r.o., IČO 24759970, so sídlom Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město (ďalej len "LION SPORT").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: LION SPORT s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, Staré Město, adresa elektronickej pošty: info@lionsport.sk, telefón: 725 888 008.

Spoločnosť Lion Sport spracováva osobné údaje fyzických osôb  (ďalej len  „subjektov údajov“) ako správca v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“), zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. českým zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

II.

Osobné údaje, ktoré spoločnosti Lion Sport poskytnete v rámci nákupu tovaru či využívania služieb poskytovaných alebo ponúkaných spoločnosťou Lion Sport, spracováva spoločnosť Lion Sport v súlade s právnymi predpismi. Takto získané osobné údaje budú spoločnosťou Lion Sport ako správcom osobných údajov použité len na účely a za podmienok tu stanovených.

Vaše osobné údaje budú použité za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou Lion Sport, vykonania opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy, za účelom zasielania obchodných oznámení a konania iných marketingových aktivít spoločnosťou Lion Sport voči Vašej osobe a ďalej za účelom vedenia užívateľského účtu a na účely prevádzkovania vernostného programu.

Poskytnutie osobných údajov štátnym orgánom a správnym úradom je prípustné len na základe povinnosti stanovenej právnym predpisom.

Zasielanie obchodných oznámení

Ak ste spoločnosti Lion Sport udelili súhlas so zasielaním obchodných oznámení podľa ust. § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ste zákazníkom spoločnosti Lion Šport vo zmysle odseku 3 citovaného ustanovenia, je spoločnosť Lion Sport za podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnená Vami poskytnutý elektronický kontakt (napr. emailovú adresu alebo telefónne číslo) využiť na zasielanie obchodných oznámení a iných obdobných aktivít priameho marketingu, vrátane najmä zasielanie informácií o novom tovare či službách , organizovaných akciách, súťažiach alebo iných špeciálnych ponukách.

Zákonným dôvodom spracovanie Vášho elektronického kontaktu čoby osobného údaja je v tomto prípade oprávnený záujem spoločnosti Lion Šport v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pretože podľa bodu 47 recitálu GDPR je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu potrebné považovať za spracovanie vykonané z dôvodu oprávneného záujmu.

Spoločnosť Lion Šport navyše vykonala nevyhnutný proporčný test, v rámci ktorého porovnávala záujmy na ochrane Vašich osobných údajov s oprávnenými záujmami spoločnosti Lion Sport. Spoločnosť Lion Sport pritom dospela k záveru, že vzhľadom na Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním obchodných oznámení, alebo naplnenie predpokladov ustanovených zákonom pre zasielanie obchodných informácií aj bez vášho súhlasu, sa nezdá, že Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu majú prednosť pred oprávnenými záujmami spoločnosti Lion Sport.

V prípade, že si zasielanie obchodných oznámení nebude priať, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa z odberu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v rámci emailu potvrdzujúceho Vašu objednávku alebo následne v pätičke každého emailu obsahujúceho obchodné oznámenia alebo zaslal obdobnú sms správu na telefónne číslo, z ktorého bola sms správa obsahujúca obchodné oznámenia zaslaná.

Bezpečnosť

Spoločnosť Lion Sport prijíma a dodržuje technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby chránila Vaše osobné údaje proti ich úniku, strate, zničeniu a proti neoprávnenému zásahu nepovolaných osôb. Spracovanie Vašich osobných údajov a prístup k nim bude zaisťovaný len k tomu poverenými osobami, ktoré sú zaviazané  povinnosťou k mlčanlivosti a k dodržovaniu právnych predpisov.

Cookies

Spoločnosť Lion Sport  používa cookies k tomu, aby zaistila optimálne technické a užívateľské fungovanie stránok. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať okrem iného ku zisťovaniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Vo svojom prehliadači môžete používanie cookies vypnúť, či zmeniť nastavenie pre ich ukladanie. Odmietnuť ukladanie cookies môžete napríklad aj tým,  že spustíte vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Ďalšie príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté štátnym orgánom, resp.ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností stanovených zvláštnymi predpismi, ďalším subjektom pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu práv (napr.súdom, súdnym exekútorom, dražobníkom, pričom rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku), špecializovaným externým subjektom (ďalej „spracovateľ“), ktoré pre správcov osobných údajov  vykonávajú spracovanie  na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov (napr. externá mzdová účtovnícka spoločnosť, daňový alebo právny poradca, reklamná agentúra, spoločnosť realizujúca distribúciu zásielok, spoločnosť realizujúca platby, spoločnosť realizujúca vyhodnocovanie spätnej väzby  a analýz trhového postavenia) – za spracovateľa vyberá správca osobných údajov po starostlivom zvážení len takú osobu, ktorá poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany poskytovaných osobných údajov.

III.

Právne dôvod spracovania osobných údajov

Spoločnosť Lion Sport ako správca osobných údajov spracováva Vaše osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov:

 • udelenia súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPR
 • plnenia zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Lion Sport a Vami podľa čl. 6, odst.1, písm.b) GDPR
 • plnenia právnych povinností podľa čl.6, odst.1, písm.c) GDPR (najmä účtovné, daňové a archivačné)
 • ochrany oprávnených záujmov spoločnosti Lion Sport či tretej strany podľa čl.6, odst.1, písm.f) GDPR (najmä za účelom marketingových aktivít, vymáhania oprávnených nárokov správcu, ochrany majetku správcu).

Informácie podľa článku 13 GDPR: Informácie poskytované v prípade, že osobné údaje sú získavané od subjektu údajov

 • máte právo požadovať od spoločnosti Lion Sport prístup k Vašim osobným údajom
 • máte právo požadovať  opravu alebo výmaz osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania a vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo na prenositeľnosť údajov
 • máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • v prípade, že spracovanie osobných údajov je založené na Vašom súhlase so spracovaním, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • vaše osobné údaje sú spracovávané len po dobu, ktorá je nutná na účel spracovania. V prípade, že sú Vaše osobné údaje získavané na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vami a spoločnosťou Lion Sport, sú osobné údaje uchovávané po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvy. Po uplynutí maximálnej doby spracovania môžu byť osobné údaje uchovávané len na účely štátnej štatistickej služby, na účely vedecké, archivačné, alebo na dobu požadovanú právnymi predpismi.
 • Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretej krajiny
 • spoločnosť Lion Sport nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Informácie podľa článku 15 GDPR: Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané a pokiaľ je to tak, máte právo získať prístup k osobným údajom a k ďalším informáciám. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov spracovávaných spoločnosťou Lion Sport. Za ďalšie kópie môže spoločnosť Lion Sport účtovať primeraný poplatok z dôvodu administratívnych nákladov.

Informácie podľa článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby spoločnosť Lion Sport bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje ktoré sa Vás týkajú.

Informácie podľa článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby spoločnosť Lion Sport bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, pokiaľ je na to dôvod. To nebude platiť pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné za účelom  splnenia právnej povinnosti a pre určenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie podľa článku 18 GDPR: Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby spoločnosť Lion Sport obmedzila v určitých situáciách spracovanie Vašich osobných údajov.

Informácie podľa článku 19 GDPR: Oznamovacia povinnosť

Spoločnosť Lion Sport oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli sprístupnené osobné údaje, akékoľvek opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Informácie podľa článku 21 GDPR: Právo vzniesť námietku

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov.

Informácie podľa článku 34 GDPR: Oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, má spoločnosť Lion Sport povinnosť Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámiť.